Chanaka

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
informujemy, że CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Warunkiem udzielenia świadczeń przez CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka jest podanie przez Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych i danych szczególnych jest CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka z siedzibą w Krakowie, ul. Czarodziejska 15/6, 30-322 Kraków, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 30-322 Kraków, ul. Czarodziejska 15/6
b) telefonicznie: +48 607 625 558

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane są przetwarzane w celu udzielenia, w siedzibie CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka usług, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b), a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane przez personel CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka i mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi na rzecz CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka w zakresie: księgowości, usług prawnych, usług informatycznych, usług transportowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka przetwarza dane osobowe na terenie Unii Europejskiej i nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane w celach archiwalnych a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

- Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z praw, o których mowa w zd. 1 należy doręczyć stosowny wniosek, który można złożyć w siedzibie firmy lub skierować na adres ul. Czarodziejska 15/6, 30-322 Kraków przesyłką poleconą. CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka udziela dostępu do danych lub poprawia dane niezwłocznie od dnia zgłoszenia.
- Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. W ramach prawa do przenoszenia danych, możecie Państwo wnioskować o uzyskanie skanów dokumentacji, na której znajdują się Państwa dane osobowe lub żądać przesłania danych bezpośrednio do innego administratora.
- W dowolnym momencie, możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingowe. Niezwłocznie, po otrzymaniu sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane, których sprzeciw dotyczy. - W przypadku uznania, że przetwarzanie przez CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

Informacje o wymogu/dobrowolności podanych danych

Zgromadzone przez CHANAKA TRADE & LOGISTICS Dariusz Chanaka dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Chanaka chimney solutions icon

Urocza 7
36-040 Boguchwała

8131972682

Tadeusz Chanaka

+48 607 120 558

Chanaka trade logistics icon

Głogoczów 735
32-444 Głogoczów

8132896629

Dariusz Chanaka

+48 607 625 558

Paweł Kania

+48 609 476 422